bilgi_edinme.gif
Bilgi Edinme Hakkı

Bilgi Edinme Hakkı
Kanun ve Yönetmelikler 
Başvuru Formları

Erciyes Üniversitesi

Kurum Dosya Planı 
Üniversite Yönetmelikleri
Üniversite Yönergeleri
İhaleler

İletişim

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
TIP FAKÜLTESİ İLE SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ
BİRİMİ DÖNER SERMAYE GELİRLERİNDEN YAPILACAK EK ÖDEMENİN DAĞITILMASINDA UYULACAK USUL VE ESASLARI YÖNERGESİ

 

T.C.
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
TIP FAKÜLTESİ İLE SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ
BİRİMİ DÖNER SERMAYE GELİRLERİNDEN YAPILACAK EK ÖDEMENİN DAĞITILMASINDA UYULACAK USUL VE ESASLARI YÖNERGESİ

 

Amaç ve kapsam
Madde 1 -
(1) Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi ile Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Birimi Döner Sermaye Ek Ödeme Dağıtım Esasları, birimin döner sermaye faaliyetleri çerçevesinde; hizmet sunum şartları ve kriterleri de dikkate alınmak suretiyle personelin unvanı, görevi, çalışma şartları ve süresi, eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri ve mesleki uygulamalar ile ilgili performansı ve özellik arz eden riskli bölümlerde çalışma gibi hizmete katkı unsurları esas alınarak yapılacak ek ödeme oranları ile bu ödemelerin usul ve yöntemlerini belirlemek amacıyla hazırlanmıştır.

Dayanak
Madde 2 - (1) Bu yönerge 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Kanunun 58 inci maddesi ve 18 Şubat 2011 tarih ve 27850 sayılı Yüksek Öğretim Kurumlarında döner sermaye gelirlerinden yapılacak ek ödemenin dağıtılmasında uyulacak usul ve esaslara ilişkin yönetmeliğin yönetim kuruluna yetki veren maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
Madde 3 -
(1) Bu Yönergede geçen;
a) Kanun; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununu,
b) Yönetmelik; Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye gelirlerinden Yapılacak Ek ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmeliği
c) Kurum; Erciyes Üniversitesini,
ç) Yönetim Kurulu; Erciyes Üniversitesi Yönetim Kurulunu,
d) Yönetici: Kanunun 58 inci maddesinin (f ) fıkrasında sayılan yöneticileri,
e) Komisyon Heyeti: Yönetmeliğin 10. Maddesi gereği oluşturulan Komisyonu,
f) Birim; Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezini,
g) Alt birim; döner sermaye gelirinin elde edildiği birimler içerisinde faaliyet gösteren bölüm, ana bilim/ana sanat dalı, bilim/sanat dalını, ünite ve merkezlerini,
ğ) Ödeme dönemi; yıl içerisinde döner sermaye ek ödemesinin yapılacağı aylık dönemler ile bu yönerge esasları dikkate alınarak yönetim kurulunca belirlenen ödeme dönemini,
h) Döner sermaye geliri; ilgili mevzuatı uyarınca mesai saatleri içinde ve mesai saatleri dışında döner sermaye faaliyetleri sonucunda elde edilen geliri,
ı) Mesai içi gelir; ilgili mevzuatı uyarınca tespit edilen çalışma saatleri içinde elde edilen geliri,
i) Mesai dışı gelir; ilgili mevzuatı uyarınca tespit edilen çalışma saatleri dışında ve hafta sonu ve resmi tatillerde mesai dışı çalışma sonucu elde edilen geliri,
j) Gelir getirici faaliyet; yapılan işlem sonucunda döner sermaye işletmesine gelir getiren faaliyetleri,
k) Gider; İlgili mevzuatı uyarınca döner sermaye faaliyetlerini gerçekleştirmek için yapılan harcamaları,
l) Yasal kesintiler; Kanunun 58 inci maddesi ile 17.9.2004 tarihli ve 5234 sayılı Kanunun geçici 1 inci maddesi uyarınca yapılması öngörülen kesintileri,
m) Dağıtılacak miktar; ilgili ödeme dönemi için yasal sınırlar dâhilinde yapılacak kesintilerden sonra dağıtımına karar verilen miktarı,
n) Ek ödeme matrahı; ek ödemeden yararlanacak personelin aylık (ek gösterge dâhil), yan ödeme, ödenek (geliştirme ödeneği hariç) ve her türlü tazminat (makam, temsil, görev, ve yabancı dil tazminatı hariç) toplamını; kadrosu Maliye Bakanlığına ait olup, döner sermaye işletmelerinin muhasebe birimlerinde görev yapan personel açısından ise, aylık (ek gösterge dâhil), yan ödeme ve her türlü tazminat (makam, temsil, görev, ve yabancı dil tazminatı ile 213 sayılı Vergi Usul Kanununun ek 13 üncü maddesinde öngörülen ek ödeme hariç) toplamını; Gelir getiren görevlerde çalışan öğretim üyesi ve öğretim görevlilerine aylık (ek gösterge dahil), yan ödeme, ödenek (geliştirme ödeneği hariç) ve her türlü tazminat 28/3/1983 tarihli ve 2809 sayılı Kanunun geçici 3 üncü maddesinin beşinci fıkrası uyarınca ödenen tazminat dahil (makam, temsil ve görev tazminatı ile yabancı dil tazminatı hariç) toplamını,
o) Birim (b-ort) veya alt birim (ab-ort) ortalaması; ödeme dönemi içinde, birim veya alt birimde üretilen bireysel puanların toplamının (Toplam = (B+C+D)), aynı dönemde tüm çalışanların aktif çalışılan gün katsayılarının toplamına bölünmesi ile elde edilen ve (A) puanının hesaplanmasında kullanılan puanı (Birimde veya alt birimde üretilen toplam puan / (birim veya alt birimde tüm çalışanların aktif çalışılan gün katsayıları toplamı),
ö) Mesai dışı çalışma: Mesai saatleri içinde yapılan çalışmalar ile nöbet hizmetleri dışında, mesai saatleri dışında ve tatil günlerinde hizmetin sürdürülmesinin zorunlu olduğu ve bunun düzenli olarak nöbet ve/veya icap nöbeti tutulması ile sağlandığı ve acili olan alt birimlerde yapılan çalışmayı (Mesai saatleri içinde yapılması mümkün olup mesai dışında yapılması gerekmediği halde işlemleri mesai dışına kaydırılan çalışmaları kapsamaz. Ancak mesai saatlerinde yapılan çalışmanın talebi karşılamadığı durumlarda, birim yönetiminin onayladığı mesai dışı çalışma programı olmak kaydı ile bu çalışmalar da mesai dışı kabul edilir),
p) Aktif çalışılan gün katsayısı; ödeme dönemi içerisindeki toplam iş günü sayısından çalışılmayan günlerin çıkarılması sonucu bulunan çalışılan gün sayısının, o dönem içerisindeki toplam gün sayısına bölünmesi sonucu bulunan katsayıyı,
r) Bireysel net katkı puanı; ilgili döner sermaye birim/alt biriminde çalışan personel için, kapsamı 5 inci maddede açıklanan (A), (B), (C), (D), ve (E) puanlarından maddede belirtilen formüllere göre hesaplanan nihai toplam puanı,
s) Dönem ek ödeme katsayısı; ilgili dönemde tespit edilen ve 1 (bir) puanı ücrete dönüştürmek için kullanılan katsayıdır. İlgili ödeme döneminde dağıtımına karar verilen döner sermaye miktarının, ilgili ödeme döneminde birim bireysel net katkı puanları toplamına bölünmesi sonucu bulunan katsayıyı (Dağıtılabilecek Miktar /Birim Bireysel Net Katkı Puanları Toplamı),
t) Kadro/Görev unvan katsayısı; ek ödemeden yararlanacak personelin kurum içindeki kadro veya görev unvanlarına göre belirlenen “ERÜ Kadro Ünvan Kat Sayıları Cetveli” ve ortalamalardan faydalanma oranını gösteren katsayıyı,
u) Tavan ek ödeme katsayısı; ek ödemeden yararlanacak personelin kadro/görev unvanına göre Kanunun 58 inci maddesinde belirlenmiş bulunan tavan katsayısını,
ü) Kalite-verimlilik katsayısı; birim veya alt birimlerin verimlilik ve kalite artırıcı faaliyetleri için belirlenen katsayıları,
v) Kalibrasyon katsayısı (KK); birim veya alt birim ortalamasından kadro/görev unvan katsayısına göre alınan (A) puanına, bireysel üretilen puanların (B1+B2+C+D) katkı oranını belirlemek üzere 0.9 olarak belirlenen katsayıyı,
y) Rutin işlem; sonuçlarının yorumlanması işlemi/hizmeti talep eden öğretim üye ve görevlileri tarafından gerçekleştirildiği (işlemi talep eden öğretim üye ve görevlileri tarafından uygulanan endoskopi, ultrasonografi, ekokardiyografi gibi vs. işlemler hariç) laboratuar, görüntüleme, tahlil ve tetkikleri,
z) Alt birim karı: Alt birim gelirinden bu yönergenin 4. Maddesinin (4) bendinde yer alan giderler düşüldükten sonra kalan miktarı,
aa) Amortisman katsayısı: Alt birimin amortisman bedelinin 60 aylık döneme dağıtılan miktarı ile bunların aylık bakım onarım giderlerinden yararlanılarak 4. Maddede belirtildiği şekilde bulunan katsayıyı,
bb) Amortisman bedeli: 2011 yılının 1 Şubat tarihinden sonra alt birimler için alınan tıbbi makine, cihaz, demirbaş ve var olan tıbbi cihazların bakım onarım giderlerini kapsar.
cc) Alt birim risk yüzdelik değeri: Alt birimlerde öğretim elemanları ve sağlık hizmetleri sınıfında çalışan kişilere alt birimlerin “ERÜ TF Alt Birim Risk Analiz Cetveli”nden aldığı yüzdelik değerine göre (E) puanından yararlanma oranını belirleyen yüzdelik değeri,
çç) Ek görev yüzdelik değeri: Alt birimlerde çalışan kişilere alt birimlerin “ERÜ TF Ek Görevler Cetveli”nden aldığı yüzdelik değerine göre (E) puanından yararlanma oranını belirleyen yüzdelik değeri, ifade eder.

Genel İlkeler
Madde 4-
(1) Kalibrasyon katsayısını (0,4) ila (0,9) arasında değiştirmeye yönetim kurulu yetkilidir.
(2) Döner sermaye gelirlerinden tahsil edilen kısmın yüzde 60'ı, Tıp Fakültesi ve Sağlık, Araştırma ve Uygulama Merkezi (Hastaneler)’in ihtiyacı olan mal ve hizmet alımları, her türlü bakım, onarım, kiralama, devam etmekte olan projelerin tamamlanmasına yönelik inşaat işleri ve diğer ihtiyaçlar ile yönetici payları için kullanılır. İlgili mevzuatta değişiklik olması durumunda bu oranları değiştirmeye yönetim kurulu yetkilidir.
(3) Yönerge kapsamında belirlenen işlemleri yürütmek üzere Komisyon Heyeti olarak; Tıp Fakültesi Dekanı, Erciyes Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü (Hastaneler Başhekimi) ve Döner Sermaye İşletme Müdürü görevlendirilmiştir.
(4) Kalite verimlilik katsayısı olarak Amortisman katsayısı (AK), kullanılır. Bu katsayı aşağıdaki şekilde belirlenir;
Amortisman katsayısı (AK); Aşağıdaki şekilde hesaplanır;
Amortisman katsayısı (AK)=[1-(Amortisman bedeli/Alt birim Geliri)]
Amortisman katsayısı B1 puanları ile çarpılır.
Alt birimin gelirleri; alt birimde uygulanan işlemlerin bedeli, alt birim tarafından istemi yapılan rutin işlemlerde hizmet bedellerinin %30’u, istemi yapılan rutine girmeyen raporlanan işlemlerde hizmet bedelinin %30’undan oluşur. Alt birimin yapmış olduğu işlemler işlem kodu ile eşleştirilerek o alt birime gelir olarak kaydedilir. Paket uygulamalarda; paketi içinde yapılan işlemler, işlemi yapan alt birime göre dağıtılır, ancak işlemlerin toplamı ile paket tutarı arasında oluşacak farklar [((paket kar veya zararı)/100) x alt birim paket içi işlem tutarı) / paket tutarı] oranında ilgili alt birime gelir kaydedilir. Hizmetin gerçekleştirilmesi esnasında kullanılacak ilaç veya malzemenin depodan temini, işlemi yapanın alt birim kodu ile sağlanmalıdır. İlaçlar ve fatura edilen malzemeler: ödeme döneminde alt birimler tarafından hastalara kullanılan ilaçlar ve malzemeler alt birim kodu ile hasta adına eczane veya malzeme deposundan alınır. İlaçlar veya malzemelerin ilgili alt birimler tarafından kullanılması ve faturalandırılması ile fatura ile satın alınma bedelleri arasındaki farkın (kar veya zararda) %70’i ilgili alt birime diğer %30’u birime gelir kaydedilir. Alt birimlerin direkt kullandığı malzemelerin kar veya zararının tamamı alt birime yansıtılır.
Alt birim karı (alt birim ortalamasına göre dağıtım yapılacak alt birimlerde): Gelir- [fatura edilmeyen sarf malzeme + hizmet alımları + 4B maaşları + (tüm alt birim personeline A+E puanlarından yapılan ödeme toplamı) (alt birimde yönetici varsa yönetici payı hariç tutulur) + hazine payı olarak gelirin %1’i + bilimsel araştırma fonu payı olarak gelirin %5’i+ (Fatura edilen tutar x Sosyal Güvenlik Kurumu kesinti oranı)]. Sosyal Güvenlik Kurumu kesinti oranı olarak incelenmesi tamamlanan en son 3 ayın ortalaması alınır.
(5) Yapılacak ek ödemeye esas katkı oranlarının belirlenmesinde Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirlenen; kurumsal katkı (A puanı), mesai içi (B1 puanı) ve mesai dışı (B2 puanı) gelir getirici bireysel katkı (B puanı), eğitim-öğretim faaliyeti (C puanı), bilimsel yayın faaliyeti (D puanı) ve diğer faaliyetler (E puanı) esas alınır. Ek ödeme dağıtımı için belirlenen dağıtılacak miktar önce A ve E puanlarına dağıtılır, kalan rakam B1, B2, C ve D puanlarına dağıtılır.
(6) Özel kanunlarına göre meslek ve sanatlarını serbest olarak icra edenlere, mesai içi ve dışı faaliyetlerinden dolayı ayrıca döner sermaye ek ödemesi yapılmaz.
(7) Yüksek Öğretim Kurulu tarafından Yönetmelik ekindeki cetveller yayınlanıncaya kadar, ekte belirlenen cetveller kullanılır.
(8) Dağıtılacak miktar=Gelirlerin en fazla %30‘ ek ödeme olarak dağıtılabilir. Gelir gider dengesi gözetilerek komisyon heyeti bu oranı %20’ye kadar indirmeye yetkilidir.
(9) Poliklinik hastalarında fatura edilemeyen işlemler ve tetkikler nedeniyle ayaktan vaka başı ödeme miktarı aşıldığında bu hastalara yapılan işlemlerden dolayı öğretim üye ve görevlilerine girişimsel işlem puanı verilmez. Ancak bu puanlar birimin ve alt birimin toplam puanlarına dahil edilir.
(10) Yapılacak tetkiklerde tetkik yapan ve rapor yazan alt birimlerde aynı hastaya aynı işlem için 10 gün içinde tekrar rapor yazılması durumunda, tekrar yazılan raporlara puan verilmesine, toplam puanının %2’sine kadar izin verilir. Mesai saatleri içinde yazılması mümkün olduğu halde mesai dışına kaydırılan raporlarda mesai dışından ödeme yapılmaz. İşlemin yapıldığı saat esas alınır. Ayrıca görüntüleme işlemlerinde 3 günden, patoloji işlemlerinde ise 7 günden daha uzun sürede kesin rapor düzenlenmemesi durumunda girişimsel işlem puanları %30 düşürülür.
(11) Öğretim üye ve görevlilerinin sağlık hizmeti dışında verdikleri hizmetler ile öğretim elemanlarının yükseköğretim kurumlarının imkanlarını kullanmaksızın verdikleri hizmetler karşılığında elde edilen gelirlerden yapılacak ek ödemede döner sermaye hesabına yatırılan bedelin ilgili mevzuatı gereği yapılan kesintileri, işletme ve hizmetle bağlantılı giderleri ve %20 işletme bedeli düşüldükten sonra geri kalan tutar, hizmet karşılığı olarak gelir tahsilâtının yapıldığı tarihi izleyen bir ay içinde, veya hizmet bedelinin peşin tahsil edilmesi halinde hizmetin gerçekleşme oranına bağlı olarak aylara bölünerek hizmeti veren öğretim üye ve görevlilerine, memurlara ve sözleşmeli personele ödenir.
(12) Kurum kusuruna bağlı fazla ödeme tespit edilmesi halinde süresine bakılmaksızın geri alınır, eksik ödeme tespit edildiğinde ise hesaplanan miktar döner sermaye hesabından karşılanır. Eksik veya fazla ödendiği sonradan tespit edilen miktar bir sonraki ödeme dönemi için belirlenen dağıtılacak miktara eklenir veya bu miktardan düşürülür.
(13) İşlerin yoğunluğu, iş akış hızı ve hastane otomasyon sisteme eş zamanlı kayıt için yeterli şartların (sekreterya hizmetleri vb) bulunmaması nedeniyle; açıklaması madde 5’de verilen B1 ve B2 puanlarına esas olacak faaliyetlerin gruplandırılması (otomasyon sisteminde faaliyet kaydı bulunması koşuluyla) öğretim üyelerinin beyanlarına göre yapılır. Doğabilecek herhangi bir hukuki problemde beyanda bulunan öğretim üyesi sorumludur.
(14) Öğretim elemanlarının Eğitim-Öğretim faaliyetleri ve Bilimsel Faaliyetleri ile ilgili verilerin doğruluğundan beyanı yapan öğretim üyesi bizzat sorumludur.
(15) Yapılacak ödemelerde gelir gider dengesi gözetilerek, döner sermaye kaynakları uygun olduğu takdirde ek ödeme yapılır.
(16) Ek ödeme, personelin birime fiilen katkı sağladığı sürece verilebilir.

Dağılım Esasları
Madde 5 -
(1)  B1 işlemi olmayan personelde birim ortalamasına göre, adına B1 puanı girilen öğretim elemanlarına ilgili alt birimin tüm gelirleri ve her bir gider kalemi bağımsız ve net olarak hesaplanabiliyorsa alt birim ortalamasına, hesaplanamayanların ise birim ortalamasına göre kurumsal katkı (A) puanı hesabı yapılır. Gelir getirici faaliyeti olmayan alt birimlerde birim ortalamasına göre ek ödeme yapılır.
Gelir getirici faaliyeti olan ve tüm gelirleri ve her bir gider kalemi bağımsız ve net olarak hesaplanabilen alt birimlerde alt birim ortalaması birim ortalamasının altında ise birim ortalamasından (A) puanı hesabı yapılır. Bu yerlerde alt birim ortalaması birim ortalamasından büyük ise alt birim ortalamasından (A) puanı hesabı yapılır. Ancak alt birimde çalışan ve adına B1 işlemi girilen öğretim elemanlarına alt birim ortalaması, diğer personele birim ortalaması dikkate alınarak yapılacak hesaplamalarda hesaplanan toplam ek ödeme miktarı alt birim işlem gelirinin %40’ından fazla ise alt birim ortalaması dikkate alınmaz, birim ortalamasından ek ödeme yapılır.
Öğretim üyeleri ve görevlileri için, A puanından %210’u, B1 puanından %400’ü, B2 puanından %400’ü, C puanından %150, D puanından %150 ve E puanından üst limitin %15’ini geçmeyecek şekilde ek ödeme yapılır. Kadrosu birimde olan yöneticilere A ve E puan kapsamında ek ödeme limiti, gelir getirici faaliyette bulunan dengi diğer öğretim üyelerinin limitlerinden fazla olamaz. Kar analizine göre yönergenin 4. Maddesinde belirtilen alt birim karı hesabına göre karı olmayan (gelir-gideri negatif çıkan) alt birimlerde B1 puanı en fazla %300 olarak uygulanır. Bütün personelin üst limit hesaplamasında “ERÜ TF Kadro Ünvan&Üst Limit Cetveli” kullanılır.
Kanunda geçen üst limiti %200 olan personel için limit katsayısı (LK) kullanılır. Bu katsayı şu şekilde hesaplanır; Limit katsayısı= 1.10
Bu katsayı A puanı ile çarpılır ve sadece sağlık hizmetleri sınıfında çalışanlar faydalanabilir. Bu katsayının %20 oranında değiştirilmesinde komisyon heyeti yetkilidir.
(2) (A) Kurumsal katkı puanı; birim veya alt birim ortalamasının “ERÜ Kadro Unvan Katsayıları Cetveli” ve aktif çalışılan gün katsayısı ile çarpımı sonucu bulunan puanı ifade eder. Bu puanın hesaplanmasında aşağıdaki formül uygulanır. Birimde görevli öğretim üyeleri, öğretim görevlileri, araştırma görevlileri ve tüm personele ödenir.
Aktif çalışılan gün katsayısı hesaplanmasında Sağlık uygulama ve araştırma merkezi (hastane) dışında (tıp fakültesinde çalışan ve hastanede hizmet vermeyen personel) ödeme döneminde çalışılan toplam iş günü sayısının aynı dönemdeki toplam iş günü sayısına bölümüyle, sağlık uygulama ve araştırma merkezi (hastane)’nde ise çalışılan toplam gün sayısının aynı dönemdeki toplam gün sayısına bölünmesi (ödeme dönemi birimde çalışılan gün sayısı / ödeme dönemi ayı birimin çalışma gün sayısı ) ile bulunur.
Bu puan aşağıdaki şekilde belirlenir;
(A) = Birim (b-ort) veya alt birim (ab-ort) ortalaması x kadro/görev unvan katsayısı x aktif çalışılan gün katsayısı.
(3) (B) Bireysel gelir getirici faaliyet puanı; Birim içinde bireysel gelir getirici faaliyetlerden dolayı alınan mesai içi (B1) ve mesai dışı (B2) puanlarının toplamından oluşan puandır. Döner sermaye birimi için düzenlenen “ERÜ TF Girişimsel İşlemler Puan Cetveli“ne göre kişinin ürettiği hizmetlerden elde edilen puanlar kullanılarak hesaplanır. Mesai içi işlemlerde; bu cetvelde işlem Puanı / Birim Fiyatı Oranı >=3 ise puanın %70'i, >=2 ve <3 ise puanın %85'i toplamlara dâhil edilir. İşlem Puanı / Birim fiyatı <2 ise veya birim fiyatı sıfır "0" ise puan aynen kullanılır. Cetvelde yeri olmayan ve Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliği (SUT)’inde ödeme listesinde yer almayan, ancak ücretli (ücreti birim veya kurum tarafından takdir edilen) yapılan işlemlerin ve ücreti birim döner sermaye hesaplarına yatırılan işlemlerin gelirlerinden yapılacak ek ödeme puanlarının hesaplanmasında ve bu işlemleri belirlemeye yönetim kurulu yetkilidir. Hesaplamada aşağıdaki formül kullanılır:
İşlem puanı= [(İşlem için yatırılan ücret - (hazine payı, gelirin %1’i) - (bilimsel araştırma projeleri payı, gelirin %5’i)] x (işletme gideri 0.60)
Hastaneler otomasyon sisteminde hastanın hesabına yatak ücreti işlenmemişse vizit puanı verilmez. Mesai içi ve dışı yapılan konsültasyonlar ve vizitler iş günleri içinde ilgili alt birim sekreterlerine bildirilmek suretiyle hastaneler otomasyonuna işlenir. Mesai dışı çalışma tanımına uyan alt birimlerde yapılan ve rutine girmeyen raporların otomasyona işlenmesinde B1 ve B2 puanları gözetilerek değerlendirilir. Mesai içi mesleki faaliyetlerinden dolayı ek ödeme alamayacaklarından, mesai içi işlem zorunluluğu olmayan yöneticiler için B2 puanı aynen alınır. Mesai dışı çalışma tanımına uymayan alt birimlerde çalıştığı halde adına B2 işlemi girilenlerde mesai dışından ödeme yapılıp yapılmayacağına, mesai içi işlemlerin aksatılıp aksatılmadığı, işlemlerin mesai dışı ödeme almak için geciktirilip geciktirilmediği ve o işlemin mesai dışında yapılmasının zorunlu olup olmadığı komisyon heyeti tarafından değerlendirilerek uygun görülenlere mesai dışı ödeme yapılır.
Birimde çalışan öğretim üye ve görevlileri her ay gelir getirici faaliyette bulunup bulunmadıklarına göre değerlendirilir. Gelir getirici faaliyeti olmayan öğretim üye ve görevlileri, ilgili ek ödeme dönemi için birimde görevli olmakla birlikte gelire katkısı olmayan öğretim üye ve görevlileri olarak değerlendirilir. Bu durumda mesai içi ek ödeme limiti %600 olarak alınır, mesai dışı ödeme yapılmaz. Kişilerin üst limitlerine göre B1 puanının dağıtımı için limit belirlenmesi bu yönergenin Madde 5 (1) de tanımlandığı şekilde yapılır. Hesapta “ERÜ TF Kadro Ünvan&Üst Limit Cetveli” kullanılır.
Mesai dışı (B2) kapsamında yapılan işlemlerden katkı ödemelerinin yapılabilmesi için öğretim üyelerinin beyanı gereklidir.
Bu puan aşağıdaki şekilde belirlenir;
(B)= “ERÜ TF Girişimsel İşlemler Puan Cetveli”ne göre alınan toplam puan
(4) (C) puanı; döner sermaye kapsamında yapılmayan eğitim-öğretim faaliyetleri için “ERÜ TF Eğitici Puan Cetveli”nde yer alan puanlar toplamıdır. Eğitim-öğretim faaliyetleri, kalite verimlilik unsurları dikkate alınarak puanlanır. “ERÜ TF Eğitici Puan Cetveli”nde yer alan puanların değerlendirilmesinde Şubat 2011 dönemi için kalite unsurları katsayısı 1 kullanılır. Diğer dönemlerde Tıp Dekanlığı tarafından hesaplanan kalite unsurları katsayısı çarpan olarak kullanılır. Bu puanın hesaplanmasında kullanılacak cetvelde, genel ve bireysel memnuniyet anketleri, ulusal ve uluslararası eğitim değerlendirme ölçütleri, kurumun belirleyeceği usule uygun olarak hazırlanmış ders notlarının ve/veya sunumlarının basılı veya elektronik ortamda bulundurulması, örnek sınav sorularının ve cevaplarının elektronik ortamda yayınlanması gibi kalite unsurlarına yer verilir. Kişilerin üst limitlerine göre C puanının dağıtımı için limit belirlenmesi için “ERÜ TF Kadro Ünvan&Üst Limit Cetveli” kullanılır. Eğitim-öğretim faaliyetlerinden her bir öğretim elemanı için ek ödemeye esas olarak alınacak puan toplamı birim ortalama puanını geçemez. Bu puan aşağıdaki şekilde belirlenir;
(C) = “ERÜ TF Eğitici Puan Cetveli”ne göre alınan toplam puan
(5) (D) puanı; döner sermaye kapsamında bir önceki yıl yapılmayan bilimsel faaliyetleri için, “ERÜ TF Bilimsel Puan Cetveli”nde yer alan puanlar toplamının dört katıdır. “ERÜ TF Bilimsel Puan Cetveli”nde yer alan puanlar her bir işlem 1 bilimsel faaliyet 1 poliklinik muayenesi kabul edildiğinde alınacak puan olup, her faaliyet günlük en az 1 saate karşılık kabul edileceğinden ve 1 saatte en az 4 poliklinik muayenesi öngörüldüğünden cetvelden hesaplanan puan 4 ile çarpılarak yıllık puan bulunur. Bu puanlama bilimsel faaliyetlerin ölçme ve değerlendirilmesi amacıyla yapılır. Kişilerin üst limitlerine göre D puanının dağıtımı için limit belirlenmesi için “ERÜ TF Kadro Ünvan&Üst Limit Cetveli” kullanılır. Bu cetvelde yer alan puanlar 4 katsayısı ile çarpılarak yıllık toplam puan bulunur. Bilimsel faaliyetlerinden her bir öğretim elemanı için ek ödemeye esas olarak alınacak puan toplamı birim ortalama puanını geçemez.
Öğretim üye ve görevlilerinin bir önceki yıl içerisinde gerçekleştirdiği bilimsel faaliyetler puanı toplamının aylara eşit dağıtılması suretiyle aşağıdaki şekilde belirlenir.
(D) = (“ERÜ TF Bilimsel Puan Cetveli” ne göre alınan toplam puan) X 4 / 12
(6) (E) puanı; (A), (B), (C) ve (D) puanlarının hesaplanmasında dikkate alınan faaliyetler dışındaki; Tıp Fakültesi ve Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezinin faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla kurulmuş olan komisyon ve kurullarda üyelik gibi görevler, çalıştığı alt birimin risk durumu, alt birimlerin birim ortalamasına katkıları ve benzeri diğer hususlar dikkate alınarak yönetim kurulları tarafından tanımlanan ve yüzdelik değerleri belirlenen puandır. Hesaplanan (E) puanı; belirlenen yüzdelik değerlerin, kişinin A puanı ile çarpılması sonucu bulunur. Kişilerin üst limitlerine göre A puanının dağıtımı için limit belirlenmesi için “ERÜ TF Kadro Ünvan&Üst Limit Cetveli” kullanılır.
(E) puanı; (A) puanının her bir görev için % 30’unu, toplamda ise % 50’sini geçemez. (E) puanı aşağıdaki şekilde hesaplanır;
(E) = Kişinin (A) puanı x belirlenen yüzdelik değer
Belirlenen yüzdelik değerin hesaplanması şu şekilde yapılır.
1-Alt birim Risk Yüzdelik Değeri: “ERÜ TF Alt Birim Risk Analiz Cetveli ”nde yer alan alt birimlerde çalışan kişilere en fazla 0.5 yüzdelik değer verilebilir. Kişilerin çalıştığı alt birimin değişmesi durumunda risk yüzdelik değeri sonra ki ayın ilk gününden itibaren yeni alt birimine göre hesaplanır. Alt birim risk yüzdelik değerinden yararlanabilmek için ek ödemenin kapsadığı çalışma döneminin tamamında ilgili alt birimde görevlendirilmiş olmalıdır. Mesai dışı işlemi olmayan yöneticilerin E Puanı hesaplanmaz. Alt birim Risk Yüzdelik Değeri=“ERÜ TF Alt Birim Risk Analiz Cetveli ”nden elde edilen puan x 0.5 /“ERÜ TF Alt Birim Risk Analiz Cetveli ”nde yer alan en yüksek puanların oluşması durumunda elde edilebilecek puan (=13).
2-Ek Görev Yüzdelik Değeri: “ERÜ TF Ek Görevler Cetveli” ne göre aldıkları ek görevler için karşılık gelen katsayıyı ifade eder. En fazla 3 ek göreve yüzdelik değer verilir. Bu yüzdelik değer her bir görev işin 0.1’i toplamda 0.3’ü geçemez. Kişilerin “ERÜ TF Ek Görevler Cetveli”nde ki görevleri sonlandığı anda bir sonra ki ayın ilk gününden itibaren bu katsayı hesaplamalara dâhil edilmez. Kişilerin bu katsayıyı alabilmeleri için “ERÜ TF Ek Görevler Cetveli”ndeki ek görevi ilgili ek ödeme döneminde yapmış olması gereklidir.
(E) = Kişinin A Puanı x (Alt birim Risk Yüzdelik Değeri + Ek Görev Yüzdelik Değeri)
Yöneticiler için E puanı hesabında “ERÜ TF Ek Görevler Cetveli”ndeki yüzdelik değerler toplamı dikkate alınmaz. Bu kapsamdakilerin E puanı hesabında sadece “ERÜ TF Alt Birim Risk Analiz Cetveli ”nde yer alan yüzdelik değer kullanılır.
Yöneticiler için ( E) = A Puanı x (Alt birim Risk Yüzdelik Değeri)
(7) Kanunun 58 inci maddesinin (c) ve (d) fıkrası kapsamında bulunan personel ile (f) fıkrasının üçüncü paragrafı kapsamında yürütülen hizmetler için mesai dışı (B2) puanı hesaplanır. Bu hesaplama, ilgisine göre Kanunun 58 inci maddesinde belirlenen tavan tutarları geçmemek üzere yapılır.
(8) Kadroları Maliye Bakanlığına ait olup, döner sermaye işletmelerinin muhasebe birimlerinde görev yapan personele bu bent kapsamında mesai dışı ödeme yapılmaz.
(9) Tıp Fakültesi ile sağlık uygulama ve araştırma merkezinde görev yapan personele yapılacak ek ödeme aşağıdaki şekilde hesaplanır;
a- Gelir getirmeyen alt birimlerdeki öğretim üye ve görevlileri bireysel net katkı puanı = [A + [(C + D) x KK] + E]
b- Gelir getiren alt birimlerdeki öğretim üye ve görevlileri bireysel net katkı puanı = [(A ) + [[((B1 x AK)+ (B2 ))+ (C+ D)] x KK)] + E]
c- Yöneticilerin bireysel net katkı puanı = [(A ) + [(B2) x KK + E]]
d-Araştırma görevlileri bireysel net katkı puanı = [(A ) + ((D) + B2 (nöbet ücreti haricinde ki her bir saat çalışmalarına karşılık olarak 10 puan) x KK)+ E]
e- Diğer personel bireysel net katkı puanı = [(A ) + E] + nöbet ücreti haricinde ki her bir mesai dışı saat için (A x %0.25)
f-Özellikli alt birimlerde çalışan diğer personel bireysel net katkı puanı = [(A x LK) + E] + nöbet ücreti haricinde ki her bir mesai dışı saat için (A x %0.25)
KK= Kalibrasyon katsayısı
AK=Amortisman Katsayısı
LK= Limit katsayısı
Yapılacak ek ödeme miktarı= Dönem ek ödeme katsayısı x Bireysel net katkı puanı.
(10) Gelir getiren görevlerde çalışan öğretim üyesi ve öğretim görevlilerine aylık (ek gösterge dahil), yan ödeme, ödenek (geliştirme ödeneği hariç) ve her türlü tazminat (makam, temsil ve görev tazminatı ile yabancı dil tazminatı hariç) toplamından oluşan ek ödeme matrahının yüzde 800'ünü, araştırma görevlilerine ise yüzde 500'ünü; bu yerlerde görevli olmakla birlikte gelire katkısı olmayan öğretim üyesi ve öğretim görevlilerine yüzde 600'ünü, araştırma görevlilerine ise yüzde 300'ünü, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi personel (döner sermaye işletme müdürlüğü ve döner sermaye saymanlık personeli dahil) ile aynı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) bendine göre sözleşmeli olarak çalışan personele ek ödeme matrahının; hastaneler başmüdürü ve eczacılar için yüzde 250'sini, başhemşireler için yüzde 200'ünü, diğerleri için yüzde 150'sini, işin ve hizmetin özelliği dikkate alınarak yoğun bakım, doğumhane, yeni doğan, süt çocuğu, yanık, diyaliz, ameliyathane, enfeksiyon, özel bakım gerektiren ruh sağlığı, organ ve doku nakli, acil servis ve benzeri sağlık hizmetlerinde çalışan personel için yüzde 200'ünü geçmeyecek şekilde aylık ek ödeme yapılır. Sözleşmeli personele yapılacak ek ödeme matrahı, sözleşmeli personelin çalıştığı birim ve bulunduğu pozisyon unvanı itibarıyla aynı veya benzer unvanlı memur kadrosunda çalışan, hizmet yılı ve öğrenim durumu aynı olan emsali personel dikkate alınarak belirlenir. Emsali bulunmayan sözleşmeli personelin ek ödeme matrahı ise brüt sözleşme ücretlerinin yüzde 25'ini geçemez.
(11) Yapılacak asgari ek ödeme oranı, ilgili birim yöneticisi (dekan ve başhekim) yönetici payı ek ödeme oranının; öğretim üye ve görevlileri için % 20’sinden, diğer personel için ise % 10’undan az olamaz. Aktif çalışma gün katsayısı düşüklüğünden dolayı asgari ek ödeme oranının altında kalınması halinde, asgari ek ödeme oranı dikkate alınmaz. Personele bu madde uyarınca her ay yapılacak ek ödeme tutarı, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 3 üncü maddesi uyarınca kadro ve görev unvanı veya pozisyon unvanı itibarıyla belirlenmiş olan ek ödeme tutarından az olamaz. Bu kapsamdaki personel için 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 3 üncü maddesinin üçüncü fıkrası hükmü uygulanmaz.
(12) Nöbet ücretleri hariç olmak üzere mesai dışı gelir getirici faaliyette bulunulması halinde bu faaliyetlerine karşılık olarak hesaplanan oran ek ödeme oranının %50’sinden fazla olamaz.
(13) Öğretim elemanı dışındaki personele nöbet ücretleri hariç olmak üzere mesai dışı çalışılan her bir saat için (A) puanının %1’ine kadar ek puan verilir. Bu puan ek ödeme oranının %20’sinden fazla olamaz. Nöbet hizmetleri için 130 saate kadar nöbet ücreti ödenir. Mesai dışı çalışma süresi 130 saatin üzerinde olması durumunda her bir saat için (A) puanının % 0.25’ine kadar ek puan verilir. Nöbet karşılığında izin kullanılması talep edilebilir, ancak alt birimin çalışma koşulları ünite sorumluları tarafından değerlendirilir ve onay verilmesi ile nöbet ücreti alınmaması halinde nöbet izni kullanılabilir. Nöbet izni kullanıldığında çalışmış kabul edilir. Araştırma görevlilerine nöbet hizmetleri için 130 saate kadar nöbet ücreti ödenir. Nöbet ücretleri hariç olmak üzere 30/01/2010 tarih ve 27478 sayılı resmi gazetede yayınlanan “Üniversite Ve Sağlık Personelinin Tam Gün Çalışmasına Ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”un 5. Maddesinin c bendi ve 10. Maddesi gereği mesai saatleri dışında gelir getirici çalışmalarından doğan katkılarından dolayı her bir saat çalışmalarına karşılık 10 ek puan verilir. Bu şekilde değerlendirilecek fazla mesai 120 saati, nöbet ücretleri de dâhil toplamda 250 saati geçemez.
(14) Raporlanmayan rutin laboratuvar, tahlil, tetkik ve görüntüleme işlemleri; bu işlemleri yapan alt birimler için yapılan hesaplamalara yansıtılamaz. Ancak bu alt birimlerde görevli öğretim üyeleri ve öğretim görevlileri sayısı bir ise (A) puanının % 30’u, iki ise (A) puanının % 25’i, ikiden fazla ise (A) puanının % 10’u kadar her bir öğretim üye ve görevlisine ek puan verilir. Merkez laboratuvarı sorumlusuna (A) puanının % 30’u kadar ek puan verilir. Tıbbi genetik ve kan bankasında görevli öğretim üye ve görevlilerine (A) puanının %50’si, diğer klinik alt birimlerden rutin laboratuvarında görevli olan ve B1 puanından %400’den az ek ödeme alan öğretim üye ve görevlilerine ise (A) puanının %25’i kadar ek puan verilir. Ancak bu öğretim üye ve görevlilerinin B1 ve rutin laboratuvar sorumluluğundan alacakları ek ödeme tutarı toplamı %400’ü geçemez.
(15) A, B1, B2, C, D ve E puanlarından dağıtılacak ek ödeme miktarlarına uygulanan limitler ve aktif çalışma gün katsayısı nedeniyle artan tutar, döner sermaye hesabına aktarılır. Eksik ek ödeme tespit edildiğinde veya mahkeme kararı ile ek ödeme hakkı kazananlara ödenmek üzere hesaplanan miktar, sonraki ek ödeme dönemlerinde aktarılan bu tutara karşılık olarak ödenir.
(16) 31.12.1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununda belirtilen vergi dilimleri dikkate alınarak Gelir Vergisi ve Damga Vergisi kesilir.
(17) Tıp dekanlığına bağlı alt birimlerde personelin Tıp dekanı, Sağlık uygulama ve araştırma merkezinde başhekim tarafından uygun görülmesi halinde hizmet içi eğitim kurslarına katılanlara ve eğiticilere yılda en fazla iki defa görevlendirilme suretiyle kendi alanı ile ilgili kongre, konferans, seminer ve sempozyum gibi etkinliklere katılması durumunda çalışmış kabul edilir. Bu şekilde görevlendirmelerde çalışılmış sayılma bir takvim yılı içerisinde 10 günü geçemez.

Yöneticilere yapılacak ek ödeme
Madde 6-
(1) Rektör, rektör yardımcısı ve genel sekreterlere birimin döner sermaye hesabından yönetici payı olarak ayrılan tutardan kanunda belirlenen oranlarda ek ödeme yapılır.
(2) Tıp Fakültesi Dekanı, Erciyes Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü (Hastaneler Başhekimi) ile bunların yardımcılarına, gelir getirici katkılarına bakılmaksızın, birimin döner sermaye gelirlerinden yönetici payı olarak ayrılan tutardan aşağıdaki oranda ek ödeme yapılır. Mesai saatleri dışında döner sermaye gelirlerine katkıları bulunulması hâlinde; bu katkıları karşılığında yapılacak ek ödemenin hesabında 5 inci maddede belirtilen esaslar dikkate alınır ve ilgililerin yönetici payı olarak aldıkları ek ödemede dâhil olmak üzere alabilecekleri toplam ek ödeme tavan tutarı, ilgisine göre Kanunun 58 inci maddesinin (c) ve (d) fıkralarında belirlenen tavan tutarlarını ve her halükarda ek ödeme matrahının yüzde binikiyüzünü geçemez.
Dekan ………..………………..Ek Ödeme Matrahının 5 Katı
Başhekim ……………………...Ek Ödeme Matrahının 5 Katı
Dekan Yardımcıları …………..Ek Ödeme Matrahının 3 Katı
Başhekim Yardımcıları ……..Ek Ödeme Matrahının 3 Katı

Görevlendirilen personele yapılacak ek ödeme
Madde 7-
(1) Tıp fakültesi ile sağlık uygulama ve araştırma merkezlerinde ihtiyaç duyulması halinde ilgilinin isteği ve kurumlarının muvafakatiyle diğer kamu kurum ve kuruluşlarında görevli sağlık personeli haftanın belirli gün veya saatlerinde veyahut belirli vakalar ve işler için görevlendirilebilir. Belirli bir vaka ve iş için görevlendirilenlere, kadrosunun bulunduğu kurumdaki döner sermaye işletmesinden yapılan ödemenin yanı sıra, katkı sağladıkları vaka ve iş dolayısıyla görevlendirildiği sağlık kuruluşundaki döner sermaye işletmesinden, bu Yönetmelikte belirtilen esaslar çerçevesinde ve toplamda tavan oranlarını geçmemek üzere döner sermayeden ek ödeme yapılır. Bu kapsamda yapılacak ek ödeme emsali personelin yapmış olduğu hizmet esas alınarak ilgili birim tarafından belirlenir.
(2) Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından yapılan kısa süreli görevlendirmelerde; Yükseköğretim Kurulu, bağlı birimleri ve Üniversitelerarası Kurul ile Adli Tıp Kurumunda Kanunun 38 inci maddesi uyarınca görevlendirilenlerde; bir takvim yılı içinde toplam üç aya kadar Kanunun 39 uncu maddesinin birinci fıkrası uyarınca belirtilen amaçlarla görevlendirilenlerde yapılacak döner sermaye ek ödemeleri birim veya alt birim ortalaması esas alınarak aktif çalışma gün katsayısı tam dikkate alınmak suretiyle yapılır. Ancak, 39 uncu maddede belirtilen görevlendirmelerden kongre, konferans ve seminerlere, öğretim üye ve görevlileri tarafından bildirisiz katılımları halinde (davetli konuşmacı ve oturum başkanlıkları hariç) bu süre takvim yılı içinde toplam 10 iş günü geçemez.
(3) 25/6/2001 tarihli ve 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanununun 18 inci maddesinin dördüncü fıkrasının son cümlesi uyarınca haftada bir gün izinli sayılan yönetim kurulu üyeleri, izinli sayıldığı bu günler fiilen çalışılmış sayılır.
(4) Kanunun 58 inci maddesinin (c) fıkrası kapsamında bulunan birimlerde çalışan personel dışında kadrosu diğer birimlerde olup, döner sermaye gelirlerinin elde edilmesine katkısı bulunmayan öğretim elemanları ile aynı şekilde gelirin elde edilmesine katkısı bulunmayan memurlara ve sözleşmeli personele, bu Yönetmelik kapsamında hiçbir şekilde ek ödeme yapılamaz. Rektörlük tarafından diğer birimlerden döner sermaye üreten birimlere yapılan görevlendirilmelerde birimde bilfiil çalışması ve aktif çalışma gün katsayısının takibi kaydıyla ek ödeme yapılabilir. Bu tutar kadrosu birimde olan dengi personele ödenen miktarının %90’ından fazla olamaz.
(5) Kadrosu döner sermayenin elde edildiği birimde olup rektörlüğe bağlı diğer birimlerde görevlendirilen personele, görevlendirildiği sürede döner sermayeden ek ödeme yapılmaz.
(6) Yan dal uzmanlığını almış öğretim elemanlarının kadro/görev unvan katsayıları yönetim kurullarınca belirlenen oranların % 10 fazlası dikkate alınarak hesaplanır.

Dağıtılamayacak gelirler
Madde 8 - (1)
Bağış, faiz geliri gibi personelin katkısına dayanmayan döner sermaye gelirleri hiçbir şekilde personele ek ödeme olarak dağıtılamaz.

Yasalar
Madde 9 –
(1) Kurumlarda gelir getirici işlemleri ve diğer faaliyetleri yapmadığı hâlde yapmış gibi gösterenler ve gerekmediği hâlde işlemleri artıranlar hakkında genel hükümlere göre işlem yapılır.
(2) Haksız olarak ek ödeme aldıkları tespit edilenlerden, haksız olarak yapılan ek ödemeler geri alınır. Bunlara yapılan haksız ödeme kişilerin kendi hatalarından veya yanlış bildirimlerinden kaynaklanıyorsa gelecek üç aya kadar ek ödeme yapılmaz.

Yürürlük
Madde 10-
(1) ERÜ Tıp Fakültesi Dağıtım esasları “Yüksek Öğreti Kurumu Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uyulacak Usul Ve Esaslara İlişkin Yönetmelik” yürürlük maddesi tarihinden itibaren yürürlüğe girer.

Yürütme
Madde 11-
(1) Bu Yönetmelik hükümlerini Erciyes Üniversitesi Rektörü yürütür.


 
 
Erciyes Üniversitesi Web Portalı

Erciyes Üniversitesi Bilgi Edinme Birimi ©  0 352 207 66 66   webadmin@erciyes.edu.tr
Bu Siteyi En İyi IE4.0 ve Üzeri Browser, 800x600 Ekran Genişliği ve Yüksek Renk Modunda İzleyebilirsiniz.