Erciyes Üniversitesi Kurum Dosya Planı

A-HİZMET BİRİMLERİ VE BU BİRİMLERCE VERİLEN HİZMETLER

I-Rektörlük idari birimleri

Genel Sekreterlik

- Bağlı Daire Başkanlıklarının koordinasyonu hizmetleri,
Üniversite Senatosu ile Üniversite Yönetim Kurulu Kararları'nın takibi hizmetleri,
Basın ve Halkla İlişkiler hizmetleri,
Rektörlük yazışma hizmetleri,
Rektörlüğün protokol, ziyaret ve tören işlemlerine ilişkin hizmetler,
Koruma, Güvenlik ve Sivil Savunma hizmetleri

1-Personel Daire Başkanlığı
-Üniversite personelinin atama, özlük, aylık, emeklilik, hizmet öncesi ve hizmet içi eğitimi hizmetleri

2-Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı
-Öğrencilerin kayıt, kabul, ders durumları, mezuniyet, kimlik, burs, mezunların izlenmesi hizmetleri.

3-İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı
-Üniversitenin bütçe, yatırım, nakit, ödenek, ayniyat, ödeme, tahsil, temizlik, alım-satım ihaleleri, malzeme temini, basım işleri hizmetleri.

4-Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
-Üniversitenin bilgi işlem sisteminin geliştirilmesi ve bakımı hizmetleri.

5-Kütüphane ve Dökümantasyon daire Başkanlığı
-Üniversitenin kütüphane, yayın ve katalog hizmetleri.

6-Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı
-Üniversite öğrencileri ve personelinin sağlık, barınma, beslenme, spor, kültür ve sosyal ihtiyaçlarının karşılanması hizmetleri.

7-Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı
-Üniversitenin bina ve tesislerinin projeleri, inşaat ve onarım ihale dosyalarının hazırlanması, inşaat ve onarım ihaleleri, inşaatların kontrolü ve teslim alınması, bakım ve onarımı, kalorifer,kazan dairesi, havalandırma, telefon santrali, asansör vb. bakım ve onarım hizmetleri.

8-Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü
-Üniversitenin Döner Sermaye İşletmesi vasıtasıyla yürüttüğü hizmetler.

9-Hukuk Müşavirliği
-Üniversitenin çalışanları, öğrencileri, diğer kişi ve kurumlarla olan anlaşmazlık ve uyuşmazlıklarında adli ve idari mercilerde Üniversitenin haklarını savunma, üniversitenin tasarruflarının yürürlükteki kanunlara uygun olarak yapılmasında idareye yardımcı olma hizmetleri.

II-Üniversite Uygulama ve Araştırma Hastanesi Başhekimliği
-Üniversite hastanesinin düzenli ve kaliteli sağlık hizmeti vermesi, kayıtlarının tutulması hizmetleri.

III-Fakülteler TIKLAYINIZ.

IV-Yüksekokullar TIKLAYINIZ.

V-Enstitüler TIKLAYINIZ.

VI-Meslek Yüksekokulları TIKLAYINIZ.


VII-Merkezler TIKLAYINIZ.


VIII-Ortak Zorunlu Dersler Bölümü
-Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bölümü
-Güzel Sanatlar Bölümü
-Türkçe Bölümü
-Yabancı Diller Bölümü
-Beden Eğitimi ve Spor Bölümü

IX-Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğü
-Üniversitemizin Avrupa Birliği ile yurt dışındaki üniversiteler arasındaki ilişkileri düzenleyen hizmetler.

X-Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu Başkanlığı
-Üniversitemiz araştırmacılarının projelerinin desteklenme hizmetleri.

B-TEMEL NİTELİKLİ KARARLAR

-Görev ve hizmet alanına giren konulardaki temel nitelikli karar ve işlemler, mal ve hizmet alımları, satımları, projeler ilgili birimlerimizde ve yıllık faaliyet raporları ise Bilgi Edinme Birimi'nde bulunmaktadır.

C-GÖREV ALANI İLE İLGİLİ YASAL MEVZUAT

-Görev ve hizmet alanımız ile ilgili kanun, tüzük, Bakanlar kurulu kararları ve yönetmelikler ile yönerge ve ilkeler 

KANUNLAR

1982 Anayasası'nın Yükseköğretim ile ilgili 130.-131. maddeleri 09.11.1982 tarih 17863 sayılı mükerrer Resmi Gazete'de yayınlanmıştır.
2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu 06.11.1981 tarih 17506 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanmıştır.

Erciyes Üniversitesi Yönetmelikler; TIKLAYINIZ.Erciyes Üniversitesi Yönergeler; TIKLAYINIZ.


Erciyes Üniversitesi İlkeler;

-Erciyes Üniversitesi Birimlerine Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Özel Yetenek Sınavı İlkeleri 
19.12.2003 tarih ve 2003.026.101 Sayılı Üniversite Senato Kararı ile kabul edilmiştir.
-Erciyes Üniversitesi Eğitim-Öğretim Enstitüleri Tez Hazırlama ve Yazma Klavuzu
24.06.2002 tarih ve 2002.008.028 Sayılı Üniversite Senato Kararı ile kabul edilmiştir.
-Erciyes Üniversitesi Prof., Doç. ve Yrd. Doç. Kadrolarına Başvurma Yükseltme ve Atamalarda Dikkate Alınacak İlkeler ve Puanlama Tabloları 
12.07.2002 tarih ve 2002.010.030 Sayılı Üniversite Senato Kararı ile kabul edilmiştir

Erciyes Üniversitesi Esaslar;

-Erciyes Üniversitesi Başarının Ölçülmesi ve Değerlendirilmesine İlişkin Esaslar 
16.05.2003 tarih ve 2003.011.048 Sayılı Üniversitemiz Senato Kararı ile kabul edilmiştir.
-Erciyes Üniversitesi Lisans Öğrencilerinin Lisansüstü Programdan Ders Almalarını Düzenleyen Esaslar 
29.11.2002 tarih ve 2002.022.095 Sayılı Üniversitemiz Senato Kararı ile kabul edilmiştir.
-Erciyes Üniversitesi Bilim Etiği Normları, Etik Kurulu ve Çalışma Esasları 
02.05.2003 tarih ve 2003.009.041 Sayılı Üniversitemiz Senato Kararı ile kabul edilmiştir.

D-Teşkilat yapısı, görevler, bütçe, gelir ve giderler hakkındaki bilgi ve belgeler Bilgi Edinme Birimi'nde bulunmaktadır.

ek-1: Üniversitemiz Akademik Teşkilat Şeması
ek-2 : Üniversitemiz Yönetim Örgüt Şeması

E-Personel Sayısı ve Statüleri hakkındaki bilgiler Bilgi Edinme Birimi'nde bulunmaktadır.

F-Verilen hizmetlere ilişkin bilgiler Bilgi Edinme Birimi'nde bulunmaktadır.

G-Karar Alma, Hizmet Sunma ve Politika Oluşturma Yöntemleri Rektör, Üniversite Senatosu, Üniversite Yönetim Kurulu Tarafından belirlenmektedir.Bunlara ilişkin bilgiler Bilgi Edinme Birimi'nde bulunmaktadır.

H-Kamuoyunu etkileyen kararlar ve gerekçeleri, politikalar, bunlar hakkında idare tarafından yapılan değerlendirmeler ve bu kararların alınmasına dayanak teşkil eden temel bilgiler ve veriler Bilgi Edinme Birimi'nde bulunmaktadır.

I-Kayıt, dosyalama ve arşiv düzeninin tanıtımına ilişkin bilgiler Bilgi Edinme Birimi'nde bulunmaktadır.

İ-Şikayet ve başvuruların yapılma usulü ve verileceği merci gerçek kişiler tarafından yapılacak bilgi edinme başvurusu, başvuru sahibinin adı ve soyadı, imzası, oturma yeri veya iş adresini içeren dilekçeyle, tüzel kişiler tarafından yapılacak bilgi edinme başvurusu, tüzel kişinin ünvanı ve adresi ile yetkili kişinin imzasını ve yetki belgesini içeren dilekçesiyle yapılır.Başvuru dilekçesinde, istenilen bilgi veya belgenin konusu, varsa tarihi, sayısı belirtilir. Başvuru dilekçelerinin faks yoluyla yapılması durumunda gerçek kişiler ile tüzel kişiliği temsile yetkili kişilerin T.C kimlik numaralarının belirtilmesi zorunludur.

(Elektronik ortamda veya diğer iletişim araçlarıyla yapılacak başvurular, başvuru sahibinin adı ve soyadı, oturma yeri veya iş adresine ilave olarak T.C kimlik numarası belirtmek suretiyle bilgiedinme@erciyes.edu.tr adresine Ek:3 de yer alan form doldurmak suretiyle,
(Tüzel kişiler tarafından elektronik posta yoluyla yapılacak başvurular, tüzel kişinin ünvanı ve adresi ile yetkili kişinin T.C kimlik numarası belirtilmek suretiyle ve yetki belgesiyle birlikte bilgiedinme@erciyes.edu.tr adresine Ek:4 de yer alan form doldurulmak suretiyle, yapılır. Başvurunun Rektörlüğümüze ulaştığı tarih başvuru tarihidir.

J-Başvuruların cevaplandırılması
Üniversitemize yapılan başvurular onbeş işgünü içerisinde cevaplandırılır.Ancak taşradaki birimlerimizle ilgili bilgi istenmesi durumunda otuz işgünü içerisinde başvurular cevaplandırılır.

K-Başvuru ücreti
Bilgiye erişim ücret tarifesi her yıl bütçe kanununda belirlenecek ilkelere göre hesaplanır, başvuru sahibine başvuru tarihinden itibaren Bilgi Edinme Hakkı Kanununun uygulanmasına ilişkin esas ve usuller hakkında yönetmeliğin 22. maddesinde belirtilen süreler içerisinde bildirilerek tahsil edilir.